X

راهبرد مشارکت سازمان امور مالیاتی کشور

راهبرد مشارکت سازمان مالیات

رابر مفاد بند«2» ماده(9) تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395، شهروندان حق دارند تا سیاستها، فرایندها، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات بیان نمایند.

دکتر امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور در راستای انجام ماموریت سازمانی خود و به منظور جلب مشارکت های مردمی با دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادات آحاد مردم از طریق درگاههای ورودی ذیل، نسبت به تدوین راهبردهای منتج به افزایش کیفیت خدمات اقدام می نماید.