X

محمد تقی پاکدامن
 • نام و نام خانوادگی: محمد تقی پاکدامن
 • جایگاه سازمانی: رئیس شورای عالی مالیاتی
 • تاریخ تولد: 1345
 • محل تولد: نکاء
 • تحصیلات: فوق لیسانس مالیه عمومی

سوابق کاری

 • کمک ممیز مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها 1370تا 1374
 • ممیز مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها 1374 تا 1378
 • سرممیز مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها 1378 تا 1380
 • سرممیز مالیاتی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ 1380 تا 1381
 • معاون مدیر کل دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی 1381 تا 1382
 • معاون مدیر کل دفتر خدمات مالیاتی 1382 تا 1384
 • مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی
 • مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی
 • معاون مالیات های مستقیم 1394 تا 1395

شرح وظایف


 • حفظ سلامت مجموعه اداری سازمان متبوع و صیانت از واحد های تابعه و کارگزاران در برابر تهدیدات و آسیب های امنیتی .
 • تعیین مشاغل حساس محیط بر اساس خط مشی اعلامی از سوی وزارت اطلاعات و اعلام نظر برای انتصاب کارکنان.
 • تهیه آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کند.
 • بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
 • اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می نماید.
 • رسیدگی به آراء قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.
 • ارائه اظهار نظرهای فنی در خصوص مسائل مختلف مالیاتی.
 • تعیین میزان خسارت یا زیان وارده به دولت در اجرای بندهای 1 و 2 ماده 270 قانون مالیات های مستقیم.
 • مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقا توانمندیها و شایستگی های شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
 • هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان (ارزشیابی، ارتقا، تخصیص پاداش و ...)
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.