X

محمد برزگری

مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی

محمد برزگری

مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرایندها و هوشمندسازی نظام مالیاتی

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

حسین طهرانی

مدیرکل زیرساخت و امنیت

حسین طهرانی

مدیرکل زیرساخت و امنیت

علیرضا مرادی

مدیرکل فناوری اطلاعات

علیرضا مرادی

مدیرکل فناوری اطلاعات

جمال مقدم

مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی

جمال مقدم

مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی

هادی خانی

معاون فناوری های مالیاتی

هادی خانی

معاون فناوری های مالیاتی

رضا برهانی نیا

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

رضا برهانی نیا

مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی

مسعود مصلحی

دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

مسعود مصلحی

دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

حسین تاجمیر ریاحی

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

حسین تاجمیر ریاحی

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

اکبر زارعی

مدیرکل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی

اکبر زارعی

مدیرکل دفتر نظارت بر امور دادرسی مالیاتی

سیدمجتبی احمدی

مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی

سیدمجتبی احمدی

مدیرکل دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی

علی رستم پور

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

علی رستم پور

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی

محمد جهانی کیا

مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی

محمد جهانی کیا

مدیرکل دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی

فرود محمدی

مدیرکل امور پشتیبانی

فرود محمدی

مدیرکل امور پشتیبانی

احمد خرم

مدیرکل منابع انسانی و رفاه

احمد خرم

مدیرکل منابع انسانی و رفاه

مهدی محمد جواهری

مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری

مهدی محمد جواهری

مدیرکل دفتر بودجه و نوسازی اداری

فرامرز خاکبازیان

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

فرامرز خاکبازیان

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

نادر جنتی

معاون توسعه مدیریت و منابع

نادر جنتی

معاون توسعه مدیریت و منابع

بهرام سلطانی

دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی

بهرام سلطانی

دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی

بهرام مردان

مدیرکل دفتر گزینش

بهرام مردان

مدیرکل دفتر گزینش

غلامرضا قبله ای

مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی

غلامرضا قبله ای

مدیر کل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی

کوروش محمدی

رئیس مرکز تنظیم مقررات

کوروش محمدی

رئیس مرکز تنظیم مقررات

عباس بهزاد

دادستان انتظامی مالیاتی

عباس بهزاد

دادستان انتظامی مالیاتی

داریوش محمدی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

داریوش محمدی

مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

محمد تقی پاکدامن

رئیس شورای عالی مالیاتی

محمد تقی پاکدامن

رئیس شورای عالی مالیاتی

عبدالرضا اسلامی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

عبدالرضا اسلامی

مدیرکل دفتر مرکزی حراست

الله محمد آقایی

مدیرکل دفتر حوزه ریاست و امور بین الملل

الله محمد آقایی

مدیرکل دفتر حوزه ریاست و امور بین الملل

احمد زمانی

رئیس مرکز آموزش، پژوهش، و برنامه‌ریزی مالیاتی

احمد زمانی

رئیس مرکز آموزش، پژوهش، و برنامه‌ریزی مالیاتی

محمدرضا نوری

امور مالیاتی شهر و استان تهران

محمدرضا نوری

امور مالیاتی شهر و استان تهران

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور