X

احمد خرم
 • نام و نام خانوادگی: احمد خرم
 • جایگاه سازمانی: مدیرکل منابع انسانی و رفاه

سوابق کاری

 • کارشناس و کارشناس مسئول برنامه ریزی اموراداری و استخدامی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 • رییس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • معاون مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری در سازمان امور مالیاتی کشور
 • عضویت در کمیته ها و کارگروه های تخصصی
 • تدریس در دانشگاه

شرح وظایف


 • انجام کلیه امور مربوط به تأمین و برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان (جذب و نگهداشت نیروی انسانی) و همچنین خروج از خدمت آنان
 • بررسی و شناسایی مشخصات هر شغل و تدوین و ارایه طرح های طبقه بندی مشاغل .
 • مدیریت امور مربوط به کمیته تخصصی سرمایه انسانی و نظارت بر اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران، دستورالعمل ماموریت و انتقال کارکنان و آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم.
 • صدور احکام استخدامی اعم از استخدام، تطبیق، ترفیع، تبدیل، انتقال، ماموریت، انتصاب، ارتقاء، آماده به خدمت، اخراج، انفصال، استعفاء، از کار افتادگی، بازخرید، برقراری یا کسر فوق العاده های مختلف و... و ابلاغ، ارسال و اجرای آراء صادره از سوی مراجع ذیصلاح و انجام مکاتبات مربوط .
 • برنامهریزی و مدیریت امور بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران در کلیه امور مربوط به احکام کارگزینی و هماهنگی با سازمان های بازنشستگی مربوط .
 • برنامهریزی جهت به روزرسانی اطلاعات پرسنلی و تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات نیروی انسانی سازمان در کلیه امور مربوط .
 • مدیریت، برنامهریزی و نظارت بر عملکرد سیستم پرسنلی و اعمال قوانین جدید در آن و آموزش کاربران مربوطه و انجام امور توسعه ای مربوط به حوزه سیستم های منابع انسانی.
 • بکارگیری روش های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان در فرآیند جذب و تأمین نیروی انسانی.
 • طراحی و مدیریت بانک اطلاعات مدیران.
 • استقرار نظام شایستگی ها و توسعه شایستگی های مدیریتی با رویکرد کانون ارزیابی .
 • طراحی کار راهه شغلی برای کارکنان و مدیریت مسیر شغلی آنان.
 • مدیریت سیستم نقل و انتقال و ماموریت کارکنان سازمان.
 • مدیریت امور مربوط به سیستم های حضور و غیاب، تردد، عملکرد، اضافه کار و رفاهی کارکنان با هماهنگی واحدهای مختلف سازمان .
 • برنامه ریزی، مدیریت، نظارت، رسیدگی و انجام کلیه امور رفاهی، ورزشی، تسهیلات بانکی، امور درمانی و بیمه ای .
 • همکاری در برنامه ارزیابی عملکرد سازمان در اجرای جشنواره شهید رجایی.
 • مدیریت و برنامهریزی در جهت اجرای بخشنامهها و دستور العملهای طرح ارزشیابی کارکنان و مدیران سازمان و رسیدگی به شکایات واصله در زمینه ارزشیابی.
 • انجام کلیه امور مربوط به بایگانی و حفاظت از مدارک و پروندههای پرسنلی کارکنان سازمان.
 • مشارکت با مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی در زمینه تهیه متون و برنامه های آموزشی به منظور توسعه و ارتقاء توانمندیها و شایستگیهای شغلی کارکنان براساس نیاز سنجی آموزشی.
 • هدایت و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی در راستای انجام بهینه وظایف محوله و نظارت بر چگونگی عملکرد آنان (ارزشیابی ،ارتقاء، تخصیص پاداش و ...)
 • انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مقام مافوق.