مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان:
مشارکت مردم در پرداخت مالیات یک وظیفه اجتماعی است

مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان مالیات را مهم‌ترین ابزار درآمد دولت برشمرد و عنوان کرد: مشارکت مردم در پرداخت مالیات یک وظیفه اجتماعی است.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، جواد انوری، مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان، وصول با اصول مالیات را یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد و گفت: پرداخت مالیات باید توأم با عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی باشد و اگر مالیات به‌درستی وصول گردد ابزاری جهت رونق تولید است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان ادامه داد: امروز سازمان امور مالیاتی در کنار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است و نیازمند تعامل، همدلی و همراهی آنان است.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: اظهارنامه‌هایی که به‌صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوطه تسلیم شود و اطلاعات ارائه‌شده توسط مودیان مالیاتی با بانک‌های اطلاعاتی مطابقت داشته باشد بدون رسیدگی موردپذیرش قرارگرفته و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان با اشاره به هوشمند سازی نظام مالیاتی و تعدد سامانه‌های مختلف مالیاتی بر لزوم آموزش مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی به‌منظور مشارکت مردم در پرداخت مالیات به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی تأکید کرد.
انوری اجرای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را مهم‌ترین عامل جهت ارتقاء عدالت مالیاتی برشمرد و گفت: درصورتی‌که مودیان مالیاتی به هر نحو در مهلت مقرر قانونی از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری نمایند سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان و مطالبه مالیات متعلق به‌موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌نماید.
مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان تصریح کرد: مطابق ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس موتور ریسک و معیارهای و شاخص‌های تعیین‌شده انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.
انوری در پایان آمادگی اداره کل امور مالیاتی استان سمنان را جهت آموزش فعالان اقتصادی و مشاوره و رفع مشکلات مالیاتی اعلام نمود.


تاریخ خبر: 1399/07/19
کلمات کلیدی: