در ساختمان واقع در بخارست صورت می گیرد:
مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی امور مالیاتی شهر و استان تهران

روز شنبه 12 مردادماه 1398 مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی امور مالیاتی شهر و استان تهران مورخ 97/12/17 با حضور رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران، مدیرکل اداره مربوطه، معاون توسعه مدیریت و منابع، سرپرست اداره منابع انسانی و رفاه، سرپرست اداره تدارکات، سرپرست اداره روابط عمومی، رئیس اداره آموزش و نمایندگان معاونت امور اجرایی و فناوری اطلاعات برگزار گردید.
در این مصاحبه دکتر نوری از کلیه کارگروه ها بازدید کرد و بر روند مصاحبه نظارت به عمل آورد.
مصاحبه تخصصی از تاریخ 12 مرداد 98 لغایت 10 شهریور 1398در ساعت اداری راس ساعت 8 الی 16 در سه کارگروه; کارگروه ارزیابی روانشناختی، کارگروه ارزیابی فناوری اطلاعات و کارگروه ارزیابی عمومی صورت می گیرد.


تاریخ خبر: 1398/05/16
کلمات کلیدی: امور مالیاتی شهر و استان تهران آزمون استخدامی مصاحبه تخصصی پذیرفته شدگان  کارگروه ارزیابی روانشناختی کارگروه امور اجرایی و فناوری اطلاعات کارگروه ارزیابی عمومی