معافیت مالیات برارزش افزوده سازمانهای وابسته به شهرداری
فرار مالیاتی
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان از معافیت مالیات برارزش افزوده سازمان های وابسته به شهرداری خبر داد که اخذ منابع آنان از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه مصوب شهرداری صورت می گیرد و هیچگونه خدمات از سوی سازمانهای وابسته ارائه نشود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل،عباس بی نیاز بیان کرد : طی بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، سازمانهای وابسته به شهرداری از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که درقبال انجام خدمات مشخص نباشد ،معاف خواهند بود .
ایشان ادامه داد: چنانچه وجوه دریافتی سازمانهای مذکور از شهرداری به موجب قوانین یا بودجه شهرداری های انجام گیرد،دریافتی مذکور در انطباق با تعاریف مقرر درمواد 3،1و5 وسایر قوانین مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود ولذا مشمول پرداخت مالیات وعوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد .
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان یادآور شد: مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات ، در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند .
وی در ادامه خاطر نشان کرد: طبق مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده معامله ای مشمول مالیات برارزش افزوده خواهد شد که درآن خدمتی در قبال اخذ وجهی صورت گرفته باشد که در مورد سازمان های وابسته به شهرداری به شرط دریافت خدمت ، مفاد قوانین مالیات بر ارزش افزوده لحاظ خواهد شد .
بی نیاز درپایان یادآور شد : بخشنامه مذکوربه موجب ابهام در خصوص مشمولیت یا عدم مشمولیت کمک های شهرداری به سازمانهای وابسته ابلاغ وطبق نظر شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است .

تاریخ خبر: 1398/02/17
کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده