مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان :
تکلیف مودیان مالیات بر ارزش افزود در صورت عدم احراز انجام معامله مشخص شد

ارزش افزوده
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان اعلام کرد : چنانچه پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور ،عدم تحقق انجام معامله (عرضه کالا یا خدمات )یا برگشت آن احراز گردد،در این صورت مطالبه مالیات وعوارض ارزش افزوده از فروشنده وخریدار درخصوص کالا وخدمات مورد نظر موضوعیت ندارد و به تبع آن اعتبار مالیاتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود .
به گزارش روابط عمومی اداره کل ،عباس بی نیاز بیان کرد :طبق بخشنامه مالیاتی صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ،شرایط احراز طبق بررسی های به عمل آمده از دفاتر طرفین معامله وسایر اسناد ومدارک مثبته حسب مورد مشخص می گردد .
وی افزود: در مواردی که مودیان اقدام به صدور فاکتور یا پیش فاکتور برای عرضه کالا ویا ارائه خدمات می نمایند لیکن به دلایلی و با توافق طرفین معامله و با ارائه اسناد و مدارک مثبته معامله محقق نگردد ،دراین صورت اعتبار مالیاتی نیز قابل پذیرش نخواهد بود .
ایشان در ادامه اظهار داشت : درمواردی که اطلاعات مربوط به فاکتور ویا پیش فاکتور در سامانه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور درج گردد عدم پذیرش آن به عنوان معامله و به تبع آن عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به اصلاح آن در سامانه مذبور توسط طرفین معامله حسب مورد خواهدبود .
وی همچنین خاطر نشان کرد :طبق ماده 4و5 قانون مالیات برارزش افزوده عرضه کالا وارائه خدمات مبنای تعلق مالیات وعوارض ارزش افزوده می باشد .
وی در ادامه افزود : در واقع طبق ماده 4 قانون مالیات بر ارزش افزوده ،عرضه کالا در این قانون، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است وطبق تبصره آن ، کالاهای موضوع این قانون که توسط مودی خریداری، تحصیل یا تولید می شود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارائی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود، عرضه کالا به خود محسوب ومشمول مالیات خواهد شد.

تاریخ خبر: 1397/12/28
کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده