فرهنگ مالیاتی در جهت رشد اقتصادی
‏سیاست های مالی و مالیاتی از طریق تصحیح و تثبیت فعالیت های اقتصادی در بخشهای مختلف نه تنها به تأمین منابع مالی دولت کمک نموده، بلکه رشد و توسعه اقتصادی کشور را نیز هموار می نماید. بنابراین اعمال صحیح سیاست های مالیاتی را می توان وسیله ای برای افزایش تحرک، پویایی اقتصادی و حرکت به سمت توسعه اقتصادی- اجتماعی تلقی کرد.
در این بین جایگاه مودیان در نظام مالیاتی کشور نیز جایگاه خاص و ویژه ای می باشد و یکی از ارکان تاثیر گذار بر این نظام به شمار می روند، از این رو جلب همکاری و تعامل آنان مستلزم وجود فرهنگ مالیاتی کارا و مناسب است.
ارتقا فرهنگ مالیاتی نیازمند یک تلاش همه جانبه می باشد که از طریق مدرسه، خانواده، رسانه ها و ... مفاهیم مالیات، دلایل منطقی پرداخت مالیات و همچنین خدماتی که از راه دریافت مالیات از طرف دولت به جامعه ارائه می گردد، به مردم اطلاع رسانی می شود.
در این بین فرهنگ سازی در عرصه مالیات فقط به مردم مربوط نمی شود، بلکه دولت هم در این زمینه وظایفی دارد که می بایست به آنها نیز توجه شود، چرا که دولت هم دریافت کننده مالیات بوده و هم آن را هزینه می نماید. بنابراین باید مردم درباره نحوه دریافت مالیات و همچنین هزینه کرد آن، اطلاعات کافی داشته باشند.
از این رو سازمان امور مالیاتی کشوردر سالیان اخیر از طریق رسانه های دیداری و شنیداری، مزایای پرداخت مالیات و تأثیرات آن در زندگی اجتماعی، آبادانی جامعه، بازتوزیع مجدد ثروت در بین اقشار مختلف جامعه و... را به زبانی که برای عامه مردم قابل درک باشد را بیان نموده است.
در نتیجه سازمان امورمالیاتی از این طریق ضمن اینکه پرداخت داوطلبانه و بموقع مالیات را در جامعه فرهنگ سازی نموده است، از طرفی جامعه را به این باور رسانده که مالیات پرداختی آنان صرفا در جهت توسعه و رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی کشور هزینه می شود.
از آن جایی که شکوفایی اقتصادی و سیاست های کشور به این است که همه چیز به درستی مورد بهره برداری قرار گیرد، لذا جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی یک ضرورت انکار ناپذیر در اقتصاد است و جلوگیری از وابسته شدن اقتصاد کشور به نفت از اهم امورات است چرا که فروش نفت از عوامل وابستگی کشور به بیگانگان می باشد و درآمدهای مالیاتی و ملی می تواند جایگزین درآمدهای ناپایدار نفتی شود.
به همین منظور لازم است با ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب و ترغیب مردم به پرداخت مالیات، ساختار اقتصادی قوی در کشور را ایجاد کرد. که اینکار بدون بسترسازی فرهنگی در بین اقشار مختلف مردم، منجر به شکست می شود.


تاریخ یادداشت: 1397/12/04
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی