عملکرد اعتبارات سازمان در سال 1397 (در قالب برنامه ها و فعالیت های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور)
عملکرد سه ماهه اول اعتبارات سال 1397 ردیف 110100

***
عملکرد شش ماهه اول اعتبارات سال 1397 ردیف 110100

***
عملکرد نه ماهه اول اعتبارات سال 1397 ردیف 110100