جلسه ستادصیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی
درراستای بررسی عملکرد ادارات امورمالیاتی درخصوص اجرای برنامه های ابلاغی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندی با رویکرد اجرای حقوق شهروندی وبرنامه های عفاف وحجاب جلسه بررسی عملکرد با حضور مدیرکل امورمالیاتی استان برگزار شد دراین جلسه آقای مهدلو ضمن اشاره به برنامه های ابلاغی ستاد صیانت بیان داشتند یکی از مهمترین نظام مالیاتی را اجرای عدالت مالیاتی درراستای تحقق اقتصادی سالم دانستند وافزودند به جرات میتوان گفت ایجاد عدالت مالیاتی که از وظایف اساسی ومهم سازمان مالیاتی است میتواند درراستای صیانت از حقوق شهروندی موثر باشد شایان ذکراست دراین جلسه از پرسنلی که درراستای تحقق سازمان محبوب ارائه مقاله نموده بودند تقدیر وتشکر بعمل آمد

تاریخ خبر: 1397/10/12
کلمات کلیدی: