جلسه بررسی مشکلات مالیاتی اتحادیه صنف رستوران داران استان اصفهان
جلسه بررسی مشکلات مالیاتی اتحادیه صنف رستوران داران استان اصفهان در تاریخ 02/10/97 در دفتر مدیرکل امور مالیاتی استان برگزار شد.

تاریخ خبر: 1397/10/03
کلمات کلیدی: