برگزاری همایش مالیاتی آشنایی با مالیات برارزش افزوده در دانشگاه اصفهان
به مناسبت هفته پژوهش کارگاه مالیاتی مالیات برارزش افزوده در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد دراین کارگاه که باحضور دانشجویان واساتید رشته حسابداری دانشگاه اصفهان برگزار شد شرکت کنندگان ضمن آشنایی با مباحث مالیات برارزش افزوده با جرایم مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم ومجازات های تعیین شده مطابق با ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم آشنا شدند.

تاریخ خبر: 1397/09/26
کلمات کلیدی: