برگزاری آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی
آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی استان اصفهان امسال با حضور کارکنان مالیاتی استان در 5 سطح کاردان و کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی، رئیس امور مالیاتی، معاون مدیرکل و نمایندگان هیات های حل اختلاف مالیاتی در محل دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسکان برگزار شد.
، در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال جاری داوطلبین در دو بخش سوالات عمومی و اختصاصی در قالب یک دفترچه شامل 20 سوال قوانین و مقررات عمومی مالیاتی، 5 سوال سایر قوانین مالیاتی مرتبط، 25 سوال قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی منبع اول و 25 سوال قوانین و مقررات مالیاتی تخصصی منبع دوم و در مدت 100 دقیقه به رقابت پرداختند.

تاریخ خبر: 1397/09/20
کلمات کلیدی: