جلسه مدیرکل امورمالیاتی استان با نیروهای خدماتی اداره کل
درراستای تبیین برنامه های اداره کل وبرنامه ریزی لازم درارائه خدمت ،مدیرکل امورمالیاتی با نیروهای خدماتی شاغل درادارات امورمالیاتی سطح استان جلسه ای برگزار وبه تبیین عملکرد اداره کل پرداختند شایان ذکراست دراین جلسه از عملکرد پرسنل مذکور تقدیر وتشکر بعمل آمد

تاریخ خبر: 1397/05/09
کلمات کلیدی: