فرهنگ سازی مالیاتی
مالیات از منابع مهم درآمد دولت به شمار می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود. در این میان ، توسعه فرهنگی، به عنوان یکی از ابعاد مهم توسعه یک کشور همواره از اهمیتی اساسی برخوردار بوده و با توجه به سیاست های کلان اقتصادی همچون سند چشم انداز بیست ساله ، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برنامه تحول اقتصادی کشور، عامل فرهنگسازی بیش از پیش در کانون توجه دولتمردان و برنامه ریزان اقتصادی کشور قرار گرفته است.
همچنین این باور در همگان ایجاد شده است که علاوه بر بکارگیری روش هایی که منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی می گردد ، به ارتقای فرهنگ مالیاتی نیز به عنوان مهمترین رکن نظام مالیاتی می بایست توجه بیشتری شود.
از این رو ، بسیاری از مسئولان و صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور معتقدند که بهبود نظام مالیاتی بدون توجه به سیاست های مبتنی بر ارتقای فرهنگ مالیاتی محقق نمی شود.
با تغییر فرهنگ مالیاتی می توان کشور را با تکیه بر درآمدهای درون زا و پایداری چون مالیات اداره کرد. در حقیقت فرهنگسازی مالیاتی ،‌ راهی است که می تواند از اتلاف منابع و هزینه های اضافی جلوگیری نماید .
یکی از ارکان اساسی فرهنگسازی در عرصه های مختلف از جمله تحول نظام مالیاتی کشور ، حضور پررنگ رسانه های دیداری و شنیداری در این مقوله می باشد.
بنابر این همکاری های تنگاتنگ سازمان امور مالیاتی کشور با رسانه ها و مطبوعات در ترویج فرهنگ پرداخت مالیات و روشن کردن زوایای مثبت قوانین جدید و مترقی مالیاتی همچون نظام مالیات بر ارزش افزوده ،‌ نقشی تعیین کننده در تحقق اهداف بلند برنامه های کلان اقتصادی و نیل به افق اقتصادی مورد انتظار داشته و افکار عمومی را بمنظور پذیرش تغییر در فرهنگ جامعه در زمینه هایی همچون ارائه اظهارنامه مالیاتی، پرداخت به هنگام مالیات و ... مهیا و آماده می نماید.
آنچه که در کشور ما به فرهنگ سازی مالیاتی و جذب مودیان کمک می کند، شفاف سازی درخصوص مسایل مالیاتی و چگونگی مصرف آن در جامعه است.
بنابراین باید مردم درباره نحوه دریافت مالیات عادلانه و متوازن بودن آن و همچنین عدالت در هزینه کردن آن، اطلاعات و شناخت شفافی داشته باشند. در این زمینه دولت هم بایستی اطلاع رسانی لازم را انجام داده و صورت حساب و هزینه خود را در اختیار شهروندان قرار دهد و به مردم اعلام شود که چرا باید مالیات بپردازند و این مالیاتی که گرفته می شود به چه مصارفی می رسد.
با آگاهی دادن به مردم نسبت به اهمیت مالیات و اثرات مثبت پرداخت به موقع آن بر بدنه اقتصادی دولت ، می توان همراهی و همگامی مردم در پرداخت مالیات را افزایش داد .
اگر مردم پرداخت مالیات را وظیفه خود در کمک به رشد و توسعه کشور تلقی کنند ، بدون شک بسیاری از مشکلات دولت برطرف شده و با پرداخت داوطلبانه مالیات، هزینه های وصول آن نیز کاهش می یابد .
بنابر این تلاش برای تغییر نگرش مردم نسبت به پرداخت مالیات و افزایش سطح آگاهی مردم با استفاده از مولفه های اطلاع رسانی و فرهنگسازی ، کشور را برای رسیدن به اهداف خود یاری می نماید .


تاریخ یادداشت: 1397/04/30
کلمات کلیدی: فرهنگ سازی مالیاتی