تاثیر فرارمالیاتی بر اقتصاد کشور
فرارمالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات دو پدیده ای هستند که قدمت آنها به پدیده مالیات ستانی برمی گردد. هر زمان و مکانی که تصمیم به وضع مالیات گرفته شده، افراد و بنگاهها نیز به دنبال فرار و یا اجتناب از پرداخت آن بوده اند. این پدیده در عصر حاضر نیز رو به گسترش بوده و فرصت های این واحدها بیشتر و امکان شناسایی آنها نیز مشکل تر شده است. فرار مالیاتی در حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حساب سازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت های اقتصادی زیرزمینی و ... به منظور فرار از پرداخت مالیات دارد. در این راستا و برای رسیدن به این هدف، درآمدی که مشمول پرداخت مالیات می شود، سودی که به آن مالیات تعلق می گیرد، میزان یا منبع درآمدها مخفی می شود. فرار مالیاتی آثر سویی بر اقتصاد می گذارد که می توان به تاثیر آن بر رشد اقتصادی، توزیع درآمد، پس انداز بخش خصوصی، سرمایه گذاری بخش دولتی و ... اشاره کرد. فرار مالیاتی درآمد دولت را کاهش می دهد. درنتیجه، دولت در تخصیص سرمایه گذاری های لازم، با کمبود مواجه خواهد شد.فرار مالیاتی، باعث نارسایی در توزیع عادلانه درآمد و انباشت ثروت برای گروه های خاص شده و درنتیجه منجر به افزایش اجتماعی می شود. به طورکلی می توان گفت که فرارمالیاتی موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و اخلال در بودجه بندی شده و مانعی برای دستیابی به اهداف دولت است. این مسئله، مدیریت برنامه های اجتماعی، اقتصادی و ... کشور را با مشکل تامین مالی مواجه کرده و درنهایت کاهش رفاه عمومی را درپی خواهد داشت. فرارمالیاتی می تواند رقابت عوامل اقتصادی را به نفع آنهایی که مالیات نپرداخته اند تغییر داده و از این بابت شکاف بین گروههای مختلف درآمدی را بیشتر کرده و وضعیت توزیع درآمد را بدتر کند. رشد اقتصادی، اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد، ایجاد امنیت اقتصادی و تخصیص بهینه منابع، ازجمله مهم ترین وظایف دولت در حوزه اقتصادی است. سیاست های مالی ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی دولت است و تاثیرات مهم درتوزیع مناسب درآمد، مهار تورم، تسریع در رشد اقتصادی و جهت دادن به سرمایه گذار ها دارند. پرواضح است هر حکومتی برای اجرای سیاست های مالی خود به بودجه و درآمد نیاز دارد که یکی از راههای کسب آن مالیات است. مالیات اصلی ترین منبع درآمد غیرنفتی دولت ایران محسوب می شود. فرارمالیاتی، نوعی تخلف از قانون است، اما اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. وقتی مودی مالیاتی از ارائه گزارش درست درمورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود، امتناع می کند، نوعی عمل غیرقانونی انجام می دهد. مالیات، یکی از ابزارهای مهم مالی است و به عنوان اهرم اطمینان اقتصادی کارکردهای مطلوبی برای جامعه به همراه دارد. فرارمالیاتی، آشکارا، دولت را برای رسیدن به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته با مشکل مواجه می کند و اثرات نامطلوب جبران ناپذیری به جا می گذارد.


تاریخ یادداشت: 1397/04/27
کلمات کلیدی: فرار مالیاتی