فرهنگ مالیاتی زمینه ساز شکوفایی اقتصادی
یک اقتصاد سالم اقتصادی است که مبتنی بر مالیات بوده و براساس دریافت مالیات از منابع درآمدی شهروندان اداره شود; به عبارت دیگر کاهش اتکا به هر نوع درآمدی از جمله درآمدهای نفتی و چرخیدن چرخ‌های اقتصاد و اداره کشور بر پایه درآمدهای مالیاتی می باشد. در کشورهای توسعه‌یافته درصد بالایی از بودجه براساس درآمدهای مالیاتی تعیین می‌شود. این روند کشورداری الزام پاسخگویی دولتمردان به شهروندان را بالا می‌برد. در این صورت است که شهروندان می‌توانند نظاره‌گر هزینه‌های دولت باشند و این به ارتقای کارآیی دولت بسیار کمک می‌کند.
مالیات از منابع مهم درآمد دولت به شمار می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارایه خدمات مورد نیاز کشور در زمینه های گوناگون می شود.
عدم فاصله میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت با رغبت مالیات است . زمانیکه مردم به چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه های زندگی اجتماعی مشاهده کنند و بدانند که حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی، اداره نیروهای نظامی و انتظامی، ایجاد و توسعه راه های ارتباطی و وسایل حمل ونقل، تامین بهداشت، آب، برق، مخابرات و سایر وسایل ارتباطی جمعی برای عموم، تامین آموزش در همه سطوح، تامین قوه قضائیه برای حل و فصل دعاوی واستقرار امنیت اجتماعی، تامین مایحتاج عمومی افراد جامعه در یک سطح قابل قبول، تامین زیر ساخت های اقتصادی و صنایع مادر و کلیدی برای ایجاد زمینه های تولید و اشتغال و تعادل اقتصادی، تامین خود کفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و تامین خدمات درمانی و بهداشتی به صورت بیمه همگانی و فراهم آوردن موجبات داشتن مسکن متناسب با خانواده ها از طریق وصول درآمدهای مالیاتی است بی تردید مالیات خود را با رضایت کامل پرداخت می نمایند.
لازم به ذکر است که اگرچه اراده و خواست مردم ، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند ، موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین ، همان فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. همچنین نظام مالیاتی بدون اعتلای فرهنگ مالیاتی و پذیرش آن از سوی مودیان مالیاتی کارایی و اثر بخشی مناسبی نخواهد داشت . بنابر این لازم است با گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه و شناسایی اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد عدالت اجتماعی و از میان بردن فاصله های طبقاتی ، مالیات جایگزین پول نفت شود .
از طرفی دیگر ایجاد و تغییر فرهنگ به زمان نیاز دارد باید در جامعه این باور ایجاد شود که هر نسلی مکلف است در دوره حیات خود هزینه های اداره امور کشور را خود تامین کند. برای ایجاد این فرهنگ باید زمینه ای فراهم شود تا مردم با اطمینان و با مشارکت ملی وارد عرصه فعالیت های اقتصادی شوند.


تاریخ یادداشت: 1397/04/04
کلمات کلیدی: فرهنگ مالیاتی