استاندار زنجان تاکید کرد:
توجه ویژه به منابع مالیاتی به عنوان درآمدهای پایدار

استاندار زنجان تصریح کرد: توجه ویژه به منابع مالیاتی موجب دستیابی به درآمدهای پایدار و تحقق درآمدهای مالیاتی می ‏شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، امیری، استاندار زنجان در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی استان، از عملکرد امور مالیاتی در وصول به موقع و صحیح درآمدهای مصوب سازمان امور مالیاتی کشور درسال 1396 با اهدای تقدیرنامه‏ ای قدردانی کرد.
در ادامه استاندار زنجان گفت: ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها و به کارگیری ظرفیت‏های متنوع در جغرافیای مناطق کشور، اصلاح نظام درآمدی دولت و تنوع بخشی به آن جزو سیاستهای بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی می‏ باشد و در این زمینه طرح های پایداری منابع درآمدی دولت و تقویت خوداتکایی استان ها مورد توجه قرار گرفته است.
امیری هم چنین افزود: بی تردید دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند با اجرای نظام درآمد و هزینه استانی، تفویض فرآیندهای تصمیم گیری، تامین درآمدها و هزینه های استان ها به مراجع قانونی استانی،تحقق بیشتری داشته باشد.
در خاتمه، استاندار زنجان خاطرنشان کرد: امیدواریم با حسن تدبیر، برنامه ریزی صحیح و با همکاری و همدلی و تلاش کارکنان امور مالیاتی، در راستای تحقق درآمدهای مالیاتی و رضایت مندی مودیان گام‏های موثری برداشته شود.


تاریخ خبر: 1397/02/31
کلمات کلیدی: زنجان