مدیر کل امور مالیاتی استان سیستان وبلوچستان:
مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است

مدیر کل امور مالیاتی استان سیستان وبلوچستان گفت: : مالیات مهمترین عامل رشد و توسعه جامعه است که موجب توزیع عادلانه درآمدها، عمران و آبادانی ، رونق اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی می شود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران،امراء ،مدیرکل امورمالیاتی استان سیستان وبلوچستان گفت: هدف اصلی از اخذ مالیات تامین هزینه های دولت وتوسعه و برخورداری مردم از رفاه است ورویکرد مهم سازمان اخذ مالیات مبتنی بررعایت عدالت و انصاف با محوریت اعتمادسازی و مشتری مداری می باشد.
وی کشف جرائم مالی مانند رشوه خواری، پولشویی ،فساد مالی و مبارزه با فرار مالیاتی را هدف اصلی اجرای دستورالعمل رسیدگی به تراکنش های بانکی دانست .
مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک خاطر نشان کرد: دسترسی به حساب های بانکی در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم می باشد و رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی ، با موضوع سرکشی به حسا ب های بانکی و سپرده های مودیان بسیار متفاوت است.


تاریخ خبر: 1397/01/27
کلمات کلیدی: سیستان و بلوچستان