رئیس کل سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه ای ابلاغ کرد:
دستورالعمل شرایط خوش حسابی مالیات واردات کالا

رئیس کل سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه ای ابلاغ کرد:
دستورالعمل شرایط خوش حسابی مالیات واردات کالا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، اصلاح دستورالعمل شرایط خوش حسابی مالیات واردات کالا را ابلاغ کرد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد، در این بخشنامه، ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور را موظف کرده است تا امکان برخورداری از شرایط خوش حسابی موضوع بند 4 دستورالعمل شماره 200/95/516مورخ 1395/6/15 مربوط به «وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4% مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمرکی» را فراهم نمایند.
در بخشنامه شماره 200/96/530 مورخ 1396/2/12 آمده است: مودی خوش حساب موضوع بند 4 به مودیانی اطلاق می گردد که دارای شرایط ذیل باشند:
- در پایگاه اینترنتی خدمات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور کشور ثبت نام خود را کامل نموده باشند.
- در سه سال اخیر اظهارنامه و حساب سود و زیان (دارای فعالیت بازرگانی(واردات)) حاوی فروش و درآمد را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد، مودیانی که کمتر از سه سال فعالیت دارند، مشمول خوش حسابی نمی باشند.
- نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی شده سنوات قبل اقدام نموده باشد.

تاریخ خبر: 1396/12/07
کلمات کلیدی: رئیس کل سازمان امور مالیاتی بخشنامه خوش حسابی