مدیرکل امور مالیاتی مازندران:
پرداخت بالغ بر 184 میلیارد تومان به شهرداری های استان

مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران گفت: در نه ماهه ابتدای سال بالغ بر 184میلیارد ونهصد میلیون تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاریهای استان واریز شد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، حمزه ای، مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران در توضیح جزئیات 9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: از 9% مالیات اخذ شده 6% مالیات و 3% آن عوارض میباشد که از این6% یک درصد به حساب سلامت که حدود 60میلیارد تومان به حساب خزانه واریز گردید و 27صدم درصداز9درصد اخذ شده به استناد ماده93 قانون برنامه ششم در حمایت از ورزش هزینه می شود که بالغ بر 16میلیارد ریال به حساب آموزش وپرورش و همچنین ورزش و جوانان استان واریز شد.
وی در خصوص چگونگی نظارت بر هزینه های انجام شده عنوان کرد: معاونت عمرانی استانداری مازندران از کم وکیف این پرداختها باخبر است و بر چگونگی هزینه ی آن نیز نظارت خواهد کرد.
حمزه ای در تشریح اینکه چه اشخاصی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند وچگونه معین میشود که باید به تکالیف خود عمل کنندگفت: سازمان امور مالیاتی کشور طی هفت مرحله فراخوان مشخص کرد که کدام یک از فعالین از اشخاص حقوقی وحقیقی مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده شده اند و میبایست در هر فصل نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اقدام نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی مازندران در خاتمه خاطر نشان کرد:: مالیات بر ارزش افزوده بصورت مرحله ای دریافت می شود که در پایان زنجیره از مصرف کننده نهایی اخذ می شود و هیچ فشاری بر تولید ندارد .


تاریخ خبر: 1396/11/24
کلمات کلیدی: مازندران شهرداری ها