دوره آموزش رایگان مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده جهت 50 نفر از اعضای صنف باتری با حضور اسمعیل بخش معاون درامدهای مالیاتی مرکز استان


تاریخ تصاویر: 1396/11/03
کلمات کلیدی: خوزستان ارزش افزوده مدیر کل امور مالیاتی خوزستان