استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد:
افزایش اعتماد مردم به نظام مالیاتی با اطلاع رسانی

استاندار سیستان و بلوچستان گفت:با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی باید اعتماد مردم به نظام مالیاتی را افزایش دهیم.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با مدیر کل امور مالیاتی استان اظهار داشت: اعتماد مردم زمانی بیشتر خواهد شد که آثار دریافت مالیات، با توسعه و رشد شاخص ها در بخش های مختلف کشور نمایان شود.
وی افزود: تعامل، هم اندیشی و ارتباط با مردم که با پرداخت مالیات به استحکام اقتصادی کمک می کنند، یک ضرورت است و مردم باید به وضوح در جامعه ببینند، مالیاتی که توسط آنها پرداخت می شود صرف چه اموری خواهد شد، که در این رابطه نقش سازمان امور مالیاتی بسیار پررنگ است.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: طرح جامع مالیاتی یک نظام نوین و یکی از مدرن ترین طرح های مالیاتی دنیا است که با اجرای کامل آن شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی بوجودمی آید.


تاریخ خبر: 1396/05/30
کلمات کلیدی: سیستان و بلوچستان استاندار اطلاع رسانی