بسط عدالت مالیاتی با مالیات برارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نه تنها، مالیات نسبتا ساده ای است ،بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می شود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست.
از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده ما به التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون، به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی ، این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه می گردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف می کنند
مالیات بر ارزش افزوده بر خلاف مالیات بر درآمد که معمولا در پایان سال مالی قابل وصول است، از کمترین نوسان برخوردار است، زیرا تقاضا برای کالاها و خدمات طی زمان استمرار داشته و لذا دولت در پرداخت های خود با مشکل مواجه نمی شود و این خود سبب ایجاد یک منبع درآمدی با ثبات و در عین حال انعطاف پذیر برای دولت می شود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل می دهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است ، بیش از 60% بودجه عمومی را تشکیل می دهد. دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه ، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد. مالیات برارزش افزوده از مزایایی چون توان بالا برای دولت،
پایه ی گسترده مالیاتی، سهولت اجرا، کاهش فرارمالیاتی، مشارکت مستقیم مودی در فرآیند مالیات ستانی تکیه به روش خوداظهاری ، اعتماد به مودیان، اجتناب از پدید مالیات مضاعف ، مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق به اضافه تشویق صادرکنندگان ،رفع نارسایی های مالیاتی سنتی ، ایجاد منبع در آمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت ، ایجاد سیستم مالیاتی مناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای وایجاد تحول در ساختار نظام مالیاتی و توسعه اقتصادی را می توان نام برد.
از اهداف دیگر مالیات برارزش افزوده می توان به افزایش سهم مالیات در بودجه، برقراری عدالت اقتصادی وشفاف سازی تدریجی در مبادلات اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف، کاهش میل به مصرف گرایی وافزایش توان پس انداز جامعه ، تلاش برای رضایتمندی شهروندان، جلب اعتماد عمومی وتکریم مودیان، استفاده از فناوری های نوین وتسهیل خدمت رسانی به مردم اشاره کرد.
بنابرین ارتقای کیفیت نظام مالیاتی کشور، تلاش برای رضایتمندی شهروندان، جلب اعتماد عمومی وتکریم مودیان، استفاده از فناوری های نوین و تسهیل خدمت رسانی به مردم ، افزایش دسترسی مودیان به مراکز و حوزه های مالیاتی از مهمترین اقداماتی است که سازمان امورمالیاتی کشور دراجرای مالیات برارزش افزوده به آن توجه دارد.


تاریخ یادداشت: 1396/05/01
کلمات کلیدی: عدالت مالیاتی مالیات برارزش افزوده