مدیرکل امور مالیاتی کردستان خبر داد:
پرداخت 739 میلیارد ریال به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان

مدیرکل امور مالیاتی کردستان از پرداخت بیش از 739 میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده در سال 1395 به شهرداری ها و دهیاری های استان کردستان خبر داد.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علیرضا الوندی، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان در این خصوص اظهار داشت: این رقم نسبت به میزان پرداختی در سال 94 حدود 32 درصد افزایش داشته است که این مبلغ بیش از 234 میلیارد ریال افزایش را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون، براساس جمعیت و میزان وصولی هر شهرستان، میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود، تصریح کرد: به همین دلیل میزان افزایش پرداختی در بین شهرستان ها و دهیاری ها یکسان نبوده و با توجه به میزان وصولی هر شهرستان، از 15 درصد تا 70 درصد افزایش، نوسان داشته است.
الوندی تاکید کرد: در میان شهرستانهای استان، شهرستان های قروه و بانه بیشترین درصد افزایش را داشته اند و شهرداری سنندج به دلیل تمرکز واحدهای صنفی و شرکت ها در این شهر و دارا بودن میزان جمعیت بیشتر نسبت به سایر نقاط استان، بیشترین میزان وصولی مالیات را داشته که این مبلغ بالغ بر323 میلیارد ریال بوده است.
شایان ذکر است از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده وصولی، 3 درصد آن به حساب شهرداری ها و دهیاری ها، یک درصد آن به حساب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در راستای طرح تحول سلامت و 5 درصد باقیمانده به عنوان مالیات مستقیما به حساب خزانه واریز می شود.


تاریخ خبر: 1396/03/01
کلمات کلیدی: کردستان شهرداری ها