مالیات بر ارزش افزوده و رفاه اجتماعی
ایجاد رفاه و امنیت خاطر برای جامعه و افزایش سطح رضایت مردم از اولویت های اساسی کشورهاست. این امر به طور طبیعی در گرو تأمین درآمدهاست که یکی از منابع مهم درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی است.
پرداخت مالیات و انتقال بخشی از قدرت خرید جامعه و صاحبان درآمد به دولت جهت انجام فعالیت هایی نظیر بهداشت، آموزش، امنیت و اجرای دیگر خدمات عمومی بسیار مهم است . مالیات نقش سیاست های مالی را نیز ایفا می کند چرا که سیاست های مالیاتی مناسب علاوه بر ایجاد زیرساخت های لازم برای توسعه ای پایدار به بسیاری از فعالیت های اقتصادی و مالی جامعه جهت می بخشد.
بدون شک اتکا به درآمدهای مالیاتی بویژه مالیات بر ارزش افزوده که وصول آن راحت تر از سایر منابع مالیاتی می باشد ، توسعه و رفاه اجتماعی را در بر خواهد داشت و کشور را از توسل به درآمدهای نفتی برای نیل به اهداف توسعه ایی و رفاه اجتماعی رها می سازد، چرا که دغدغه های اساسی زندگی مردم مانند مسکن،آموزش، تغذیه، بهداشت و درمان، امنیت و ... را مرتفع می سازد. مودیان باید به این باور برسند که پرداخت مالیات به نفع خودشان و برای رفاه اجتماعی آنها است تا از سر رغبت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند. زمانی که پرداخت انواع مالیات موجب شود مردم رفاه را در همه ابعاد زندگی خود تجربه کنند تعامل بین دولت و مردم برای پرداخت به وجود می آید و فرار مالیاتی و دیگر مشکلات احتمالی از بین می رود.
دست اندرکاران و صاحب نظران امر معتقدند ایجاد امنیت، رفاه اجتماعی و گسترش خدمات از مزایای پرداخت مالیات است و باید با فرهنگ سازی مناسب، مردم را از مزایای پرداخت مالیات آگاه نمود.مردم باید مالیات را جزیی از بدهی خود به دولت بدانند و پرداخت به موقع مالیات باید در جامعه به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود تا مردم مالیات خود را به موقع پرداخت کنند.
در برنامه چهارم و پنجم توسعه، گسترش پایه های مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، مورد تاکید جدی قرار گرفته و در این میان مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین پایه مالیاتی تامین کننده درآمدهای دولت محسوب می شود.
بنابراین ضروری به نظر می‌رسد با گسترش فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد، ایجاد عدالت و رفاه اجتماعی و از بین بردن فاصله‌های طبقاتی، آن را جایگزین اقتصاد متکی بر نفت کرده و بسترهایی به وجود آید تا مالیات‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شود.تاریخ یادداشت: 1396/03/06
کلمات کلیدی: مالیات بر ارزش افزوده