حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی در نشست فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی

تاریخ تصاویر: 1395/06/04
کلمات کلیدی: