نظام مالیاتی پشتیبان نظام آموزشی
چاپ مطلب

امروزه نقش های اجتماعی، اقتصادی مالیات و تاثیر آن در تامین منابع عمومی انکارناپذیر است.در بعد اجتماعی مهمترین هدف از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی با توزیع مجدد درآمدهاست.درحالی که هدف اقتصادی وضع مالیات،تثبیت نوسانات اقتصادی،تخصیص منابع بین بخش های مختلف وکمک به تسریع فرایند توسعه است. نظام مالیاتی برای رسیدن به اهداف مذکور با چالش هایی مواجه است یکی از این چالش ها عدم اطلاع شهروندان ازآثار وپیامدهای مالیات در جنبه های گوناگون زندگیشان است، درواقع شهروندان شناخت کافی از اینکه در مقابل پرداخت مالیات چه چیزی بدست میاورند، ندارند.این فقدان آگاهی می‏تواند زمینه ساز شکاف بین نظام مالیاتی ومودیان شود.آموزش حوزه ای اساسی وبنیادی است چرا که در دوران کنونی اطلاعات ودانش به یکی از مهمترین منابع قدرت تبدیل شده است که می تواند زمینه ساز دستیابی به انواع دیگر قدرت مانند قدرت اقتصادی،سیاسی ونظامی و.. شود.نقش اطلاعات ودانش در دوران کنونی آنچنان مهم است که برخی اندیشمندان عصر ما را عصر اطلاعات وجوامع پیشرفته را جوامع دانایی می‏دانند.دانش محوری ترین منبع ومنشاء تولید در جهان امروز است.اصولا نیروی انسانی توانمند و متخصص را محور توسعه می دانند و یکی از ابعاد مهم توسعه انسانی مقوله آموزش است. علاوه بر این انتقال اطلاعات،دانش،آگاهی، ارزش ها وسنت هابه افراد از ضروریات هر جامعه ای است بنابراین هر جامعه ای برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود دربخش های گوناگون ،نیل به توسعه پایدار ونیز انتقال میراث اجتماعی فرهنگی خود به شهروندان نیازمند نظام آموزشی کارآمد است.قانون اساسی کشورما نیز توجه ویژه‏ای به مقوله آموزش دارد چنان که اصل سی ام این قانون دولت را موظف کرده تا است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
هرچند آموزش افراد از دوران کودکی شروع می شود و در مراحل مختلف زندگی ادامه دارد; اما مقاطع تحصیلی رسمی مهمترین دوره‏های آموزشی هستند که افراد جامعه آنرا می گذارنند.کادر آموزشی کارآمد ومتخصص، زیرساخت های مناسب آموزشی، تجهیزات وتکنولوژی های جدید ،امکانات کمک آموزشی وایجاد فرصت های برابر آموزشی برای همه شهروندان از مهمترین بایسته‏های یک نظام آموزشی کارآمد است.اصولا فراهم نمودن موارد مذکور نیازمند سرمایه گذاری های کلان ومداوم است. تامین این امکانات و زیرساخت ها با توجه به پیشرفت سریع علوم وفنون در دوران کنونی بیش از پیش ضروری است.اما سرمایه گذاری درمقوله آموزش به دلایل مختلف از جمله:بازگشت دیر وغیر مستقیم سرمایه، ناملموس بودن عواید ومنافع مادی بسیارمحدود است،از این رو برخی دولت ها خصوصا در کشورهای در حال توسعه منابع کمی برای نظام آموزشی در مقایسه با سایر حوزه ها در اختیار دارند.به این ترتیب سرمایه به سمت وسوی آموزش جریان ندارد وتنها بخش های خاصی از حوزه آموزش که با منطق بازار سازگار است مورد توجه بخش خصوصی است.بنابراین دولت ها باید با استفاده از سازوکارهایی که در اختیار دارند بخشی از سرمایه جامعه را به سمت آموزش سوق دهند.بسته به ساختار اقتصادی کشورهای مختلف، تامین این منابع متفاوت است.دربرخی کشورها ترکیبی از درآمدها برای حوزه آموزش در نظرگرفته می‏شود و دربرخی دیگر تنها یک منبع یا منابعی خاص.مثلا در اقتصادهای تک محصولی، فروش مواد خام، منبع اصلی تامین بودجه نظام آموزشی است.اما اقتصاد تک محصولی آسیب پذیر است وتحت تاثیر نوسانات قیمت است.وابسته کردن نظام آموزشی به درآمدهای ناشی از صادرات مواد خام سبب آسیب پذیری این حوزه مهم می شود. طبیعتا با کاهش درآمدهای دولت،بودجه مورد نیاز نیز کاهش می‏یابد.بنابراین دولت ها نیاز به منابع درآمدی پایداری برای تحقق مسئولیت های آموزشی خود دارند.مالیات یکی از مهمترین درآمدهای دولت است که دارای ثبات بیشتری نسبت به سایر منابع است. نظام مالیاتی کارآمد می تواند به رشد وتوسعه نظام آموزشی هرکشوری یاری رساند.مسئله آموزش را نمی توان به صرف اینکه جذابیتی برای سرمایه گذاری نداردبه حاشیه راند. علاوه بر این جوان بودن جمعیت کشور،پیشرفت روزافزون علوم وفنون،گستردگی نیروهای شاغل درحوزه آموزش وتکیه روافزون بخش های گوناگون اقتصاد بردانش،ضرورت تامین نیازهای اساسی نظام آموزشی را از طریق منابع پایدار ضروری می سازد.
درایران، وزارتخانه های آموزش وپرورش، علوم وتحقیقات، بهداشت ودرمان وفرهنگ وارشاد اسلامی وسازمان صدای وسیمای ج.ا.ا هرکدام به نوعی مرتبط با امر آموزش، پژوهش وفرهنگ هستند وحجم قابل توجهی از فعالیت های آموزشی ،علمی و فرهنگی تحت نظر دولت در قالب این مجموعه ها صورت می پذیرد.تامین نیازها وهزینه ها بخش های مذکور مستلزم وجود منابع پایدار است. با افزایش سهم مالیات در هزینه های جاری دولت از ?? درصد به ?? درصد، و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ? درصد به حدود ? درصد طی سالهای 92 تا 96، مالیات توانسته نقش مهمی در تامین منابع این نهادها ایفا کند
نظام مالیاتی علاوه بر تامین بودجه نهادهای آموزشی، معافیت های قانونی برای فعالیت های آموزشی وفرهنگی در نظر گرفته است، طبق ماده 134 قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.همچنین طبق تبصره 3 ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد.
توسعه نظام آموزشی وتنوع وتعدد نیازهای مرتبط با آن مستلزم تامین منابع مالی پایدار وبا ثبات است، مالیات به عنوان مصداق مشارکت شهروندان درتامین هزینه های عمومی یکی از این منابع است که می تواند در کنار سایر شیوه های مشارکت شهروندان به رشد واعتلای نظام آموزشی یاری رساند.


تاریخ یادداشت: 1398/02/23
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی