شرح وظایف دفتر پژوهش و برنامه ریزی
چاپ مطلب

1. مطالعه و بررسی در زمینه قوانین، مقررات، فرآیندها، استانداردها و سایر تجارب نظام های مالیاتی دیگر کشورها به منظور شناسایی و الگو برداری مناسب و ارتقاء و بهبود نظام مالیاتی کشور;
2. انجام مطالعات اقتصادی مرتبط با شیوه های متفاوت اخذ مالیات و ارائه گزارش های تحلیلی و آماری مربوط به درآمدهای مالیاتی;
3. بررسی و مطالعه در زمینه موضوعات جدید مالیاتی و چگونگی پیاده سازی آنها در کشور;
4. مطالعه و بررسی به منظور شناسایی منابع مالیاتی، توسعه پایه های مالیاتی موجود و ایجاد پایه های جدید مالیاتی با تأکید بر کارآیی و گسترش عدالت مالیاتی;
5. بررسی و مطالعه در زمینه شناسایی و تدوین شاخص های توسعه خوداظهاری مالیاتی و بهبود تمکین مالیاتی;
6. مطالعه و بررسی در زمینه ارزش افزوده و شاخص های سودآوری بخش های اقتصادی;
7. مطالعه و بررسی موانع موجود نظام مالیاتی و ارائه راهکار مناسب جهت رفع موانع مذکور;
8. اظهارنظر درخصوص آثار اقتصادی و مالیاتی پیش نویس طرح ها، لوایح و تصویب نامه های مرتبط با امور مالیاتی;
9. مطالعه، تحقیق و ارزیابی سیاست های مالیاتی موجود به منظور اصلاح و تکمیل آنها شامل معافیت ها، ترجیحات، تخفیفات، جرائم و غیره;
10. مدیریت انجام تحقیقات مالیاتی کاربردی در سازمان بر اساس نیازهای تحقیقاتی واحدهای سازمانی;
11. بررسی، تعیین و پیشنهاد عناوین پژوهش های مورد نیاز سازمان به مقامات مافوق;
12. معرفی عناوین پژوهش های تأیید شده مورد نیاز سازمان و اعلام آن به دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی جهت استفاده از خدمات آنان;
13. ارتباط مستمر با مراکز تحقیقاتی به منظور حمایت و راهنمایی محققین و پژوهشگران در ارتباط با فعالیت ها و نیازهای نظام مالیاتی;
14. طراحی و ایجاد بانک های اطلاعاتی پژوهش های مالیاتی و قوانین و مقررات مالیاتی;
15. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات مالیاتی مندرج در قانون برنامه توسعه و قانون بودجه سالانه کل کشور و انطباق آنها با قوانین مالیاتی و تهیه دستورالعمل و بخشنامه مربوط و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی;
16. مطالعه و بررسی سایر قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و دیوان محاسبات کشور، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، قوانین گمرکی و قانون مقررات صادرات و واردات و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان های مجری قوانین مذکور;
17. تدوین و چاپ فصلنامه پژوهشنامه مالیات در جهت ارتقاء دانش تخصصی مالیاتی در کشور;
18. تهیه مجموعه نماگرهای مالیاتی (سالنامه آماری مالیاتی);
19. برگزاری جشنواره ها و همایش های تخصصی مالیاتی (مالیاتهای اسلامی، سیاستهای مالیاتی و...);
20. اداره امور مربوط به دبیرخانه شورای پژوهشی سازمان;
21. برنامه ریزی به منظور جمع آوری مستمر اطلاعات اقتصادی و فعالیت های اقتصادی مودیان و سایر اطلاعات آماری از منابع مورد نیاز رسمی و تهیه گزارش های مدیریتی مربوط;
22. بررسی و مطالعه به منظور استانداردسازی روش های برنامه ریزی و تهیه الگوهای مناسب و بومی با توجه به پیشرفت های علمی و بین المللی;
23. تهیه و تنظیم برنامه های راهبردی و عملیاتی در قالب برنامه های توسعه کشور و چشم انداز توسعه نظام مالیاتی;
24. پیش بینی درآمدهای مالیاتی با هماهنگی سایر واحد های سازمان جهت درج در لوایح بودجه سالیانه کل کشور براساس ظرفیت های مالیاتی;
25. پیش بینی درآمدهای مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور براساس بودجه مصوب به تفکیک منابع مالیاتی;
26. طراحی، تدوین و اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی- کاربردی مالیاتی در راستای ارتقاء بهره وری عوامل در نظام مالیاتی کشور;
27. اظهارنظر درخصوص طرح ها و پروژه های اجرائی پیشنهادی به سازمان;
28. نظارت بر اجرای طرح ها و پروژه های اجرایی سازمان;
29. شناخت نیازهای آماری و تهیه طرح های آماری مورد نیاز جهت تدوین نظام برنامه ریزی سازمان;
30. ایجاد بستر لازم جهت حفظ و توسعه مدیریت دانش حاصل از پروژه ها و طرح های سازمان;
31. ایجاد نظام طبقه بندی، تحلیل، کنترل اطلاعات و بررسی تطبیقی با برنامه های سازمان;
32. نظارت بر اجرای فرآیندهای مالیاتی در جهت توسعه و بهبود آنها;
33.برنامه ریزی و اقدام لازم جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت در سازمان;
34.جمع آوری آمار و اطلاعات و شاخص های اقتصادی مورد نیاز و نیز شاخص های مرتبط با عملکرد واحدهای اقتصادی، تولیدی و خدماتی;
35.بررسی و تجزیه و تحلیل آراء صادره هیأت های حل اختلاف مالیاتی به منظور ارائه به کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی;
36. بررسی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و شاخص های مربوط به ارزش روز و اجاری املاک سراسر کشور;
37.بررسی و تعیین سیاستهای سازمان درخصوص ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک سراسر کشور;
38.بررسی و مطالعه و نظارت بر ارزش های معاملاتی و اجاری املاک سایر مناطق کشور در راستای قوانین، مقررات و سیاستهای مالیاتی و صدور مجوز موضوع تبصره (1) ماده 64 ق. م. م;
39. تشکیل جلسات کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی و دریافت و بررسی تصمیمات کمیسیون های تعیین ضرایب مالیاتی شهرستان ها (موضوع بند ب ماده 154 قانون) و اعلام نتایج به ادارات کل امور مالیاتی استانها;
40. بررسی، پردازش وتجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با فعالیتهای اقتصادی و نیز آراء صادره هیات های حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 154 ق.م.م به منظور ارائه پیشنهادات لازم به کمیسیون تعیین ضرائب مالیاتی;
41. تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به اجرای ضرایب مالیاتی، ارزش معاملاتی و ارزش اجاری برای بهره برداری واحدهای مالیاتی;
42. بررسی و اظهارنظر درخصوص نصاب های مالیاتی و جداول استهلاکات مالیاتی و ارائه پیشنهادات لازم;

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی