ایین نامه: 50447/ت17835هـ
چاپ مطلب

*آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76

 

شماره: 50447/ت 17835هـ
تاریخ: 16/01/1376
پیوست:
 
هیات وزیران درجلسه مورخ 10/1/1376 بنابه پیشنهادمشترک شماره 8513/102 مورخ 22/12/1375 وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان برنامه و بودجه ودراجرای تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور، آئین نامه اجرایی تبصره یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:
 
آئین نامه اجرایی تبصره (16) قانون بودجه سال 1376 کل کشور
 
ماده 1 - کلیه دستگاههای اجرایی استانی می توانندبرای اجراوتکمیل پروژه های عمرانی خود، به استثنای پروژه های مربوط به ساختمانهای اداری ازخودیاری ومشارکت مردم استفاده کنند. تبصره - دریافت هرگونه وجهی به اجبارتحت عنوان خودیاری ومانندآن ممنوع وقابل تعقیب است . ماده 4 - برای اجرای پروژه های مناطق عشایری و روستاهای محروم حداقل ده درصد(10%) ، درسایربخشهاوروستاهاحداقل سی درصد(30%) ودرشهرهاپنجاه درصد(50%) اعتباربه صورت خودیاری توسط مردم پرداخت میشود. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه ومشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی پرداخت میشوددرموردمودیان مالیاتی ازدرآمدمشمول مالیات آنهاکسرمیشود.
 
 
 
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1376/01/16
شماره سند: 50447/ت17835هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (حسن حبیبی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *1% فروش شرکتهای دارویی موضوع بند الف ماده 5 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی
 آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی