ایین نامه: 6466/ت15096هـ
چاپ مطلب

*آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم

 

شماره: 6466/ت15096هـ
تاریخ: 28/05/1374
پیوست:
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18/5/1374 بنا به پیشنهاد شماره 6143/1 مورخ 26/2/1374 سازمان تربیت بدنی و به استناد تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 آئین نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمود :
 
آئین نامه اجرائی تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1- شرکت دخانیات ایران موظف است معادل 5 ریال برای هر نخ سیگار تولید داخل و وارداتی هنگام فروش دریافت و در پایان هرماه به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . تبصره 1- در صورتی که واردات سیگار با مجوز شرکت دخانیات ایران توسط سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام گیرد , گمرک ایران موظف است هنگام فروش سیگارهای قاچاق مکشوفه و متروکه که در اختیار آن شرکت قرار می گیرد , مبلغ عوارض موضوع این ماده را حساب مربوطه نزد خزانه داری کل واریز کند .
ماده 2- شرکت دخانیات ایران و گمرک ایران موظفند گزارش میزان فروش و واریز وجوه یادشده را در پایان هر ماه به وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان تربیت بدنی ایران تسلیم نمایند .
ماده 3- اعتبارات یادشده با توجه به سیاستها و الزامات قوانین بودجه سالانه و به تناسب نیازها و اولویت ها برای اجرای طرحهای عمرانی و فعالیتهای جاری , پس از مبادله موافقت نامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه , به منظور تحقق اهداف و برنامه ها و فعالیت های مذکور در تبصره (67) قانون برنامه دوم به مصرف خواهد رسید . تبصره 1- اعتبارات عمرانی منظور در ماده (3) این آئین نامه به منظور توسعه فضاهای ورزشی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی نیمه تمام که قبلا‌ از محل بودجه عمومی دولت شروع شده اند و طرحهای جدید ورزشی به مصرف خواهد رسید . تبصره 2- اعتبارات جاری منظور در ماده (3) این آئین نامه با تشخیص ریاست سازمان تربیت بدنی ایران برای تأمین هزینه های ارایه خدمات مربوط توسط سازمان و ادارات کل تربیت بدنی استانها , فدراسیون های ورزشی , باشگاه ها , هیأتها و انجمن های ورزشی همچنین شرکتهای تعاونی چندمنظوره تربیت بدنی استانها و شرکت تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی و نیز در جهت تهیه وسایل و لوازم و تجهیزات و تامین هزینه های جاری پایگاه های ورزشی قهرمانی و ورزش در روستاها و مناطق محروم و سایر دست اندرکاران ورزش و سایر موارد مشابه اختصاص می یابد .
ماده 4- کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد خود را هر سه ماه یکبار به حسابی که از طرف خزانه افتتاح گردیده است واریز نموده , صورتحساب آن را در استانها مستقیما به ادارات کل تربیت بدنی و در مرکز به سازمان تربیت بدنی ایران ارسال کنند . تبصره 1- کارخانجات صنعتی موضوع این آئین نامه عبارتند از کلیه کارخانجات صنعتی اعم از دولتی و غیردولتی که تحت هر عنوان در سراسر کشور مشغول تولید بوده و یا از این پس به مرحله تولید خواهند رسید . تبصره 2- کلیه وزارتخانه ها , ارگانها , نهادها , موسسات و سایر مراجه صلاحیتدار , موظفند فهرست کارخانجات صنعتی را که به نحوی از انحاء برای آنها پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی صادر نموده اند , حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار داده و فهرست کارخانجات جدید را همزمان با آغاز بهره برداری (تولید) به سازمان مزبور ارسال نمایند . تبصره 3- درآمد منظور در ماده (4) این آئین نامه عبارتست از درآمد حاصل از فروش محصولات و تولیدات کارخانجات صنعتی که به نحوی از انحاء در عملکرد سودوزیان وارد می شود و مدیران کارخانجات مشمول موظفند یک در هزار آن را به حساب مربوط نزد خزانه داری کل واریز نمایند.  تبصره 4- اعطای تسویه حساب مالیاتی سالانه به کارخانجات مشمول این آئین نامه مشروط به واریز یک درهزار درآمد موصوف می باشد . وزارت امور اقتصادی و دارایی (حوزه های مالیاتی سراسر کشور ) پس از بررسی دفاتر قانونی کارخانجات مزبور و اطمینان از واریز یک در هزار مورد بحث نسبت به صدور مفاصا حساب مالیاتی اقدام خواهند نمود .
 ماده 5- اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین نامه همه ساله تا پایان برنامه دوم در ردیف اعتبارات عمرانی در قوانین بودجه منظور می گردد تا براساس تبصره یک ماده (3) این آئین نامه پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف برسد .
 ماده 6- کلیه اعتبارات موضوع این آئین نامه درحدود ارقام مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور , حداکثر معادل مبالغ واریزی آن به خزانه , تخصیص یافته تلقی می گردد.
 ماده 7- سازمان تربیت بدنی ایران موظف است گزارش عملکرد درآمدها و هزینه های موضوع این آئین نامه را هر شش (6) ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید .
 ماده 8- در اجرای پروژه های موضوع این آئین نامه سازمان تربیت بدنی برای دریافت و جذب کمک های مردمی تلاش خواهد کرد .
 
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 

 

 


مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1374/05/28
شماره سند: 6466/ت15096هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: معاون اول رییس جمهور (حسن حبیبی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *آیئن نامه اجرایی ماده 100برنامه سوم
 *اصلاحیه عبارت «آیین نامه سازمان تشخیص»
 *آیین نامه اجرایی قانون نحوه صدور اسناد مالکیت
 *آئین نامه فعالیت های فناوری و اطلاعات کشور
 *آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی
 *اصلاح آیین نامه اجرایی بند «ی» تبصره 5 بودجه 77 در مورد صنایع نان
 *آئین نامه اجرائی تبصره 8 قانون بودجه 72
 *آئین نامه اجرائی تبصره 67 قانون برنامه دوم
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 بودجه سال 70
 آیین نامه اجرایی اعطای تخفیفهای مالیاتی به آزادگان
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 *ائین نامه اجرایی تبصره 8 قانون بودجه سال 74
 *در مورد آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری
 آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان
 آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی