ایین نامه: 24844/ت 24469هـ
چاپ مطلب

آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی

 

شماره: 24844/ت 24469هـ
تاریخ:27/05/1380
پیوست:دارد
 
 
وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
هیأت وزیران در جلسه مورخ 21/5/1380 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع وپشتیبانی ونیروهای مسلح وامور اقتصادی ودارایی، موضوع نامه شماره 10357/65/121/24206 مورخ 20/4/1380 وبه استناد بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
 
 
آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 
ماده 1- کلیه اشخاص حـقیـقی وحـقوقـی مـی تـوانـند بـه مـنظور تقویت وتوسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی (اعم از تجهیز، احداث وسایر کمک ها در اجرای برنامه ها) و تقویت و توسعه پاسگاه های نیروی انتظامی اقدام نمایند و هـزیـنـه هـای مـربـوط بـه شـرح ذیل به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.
ماده 2- هزینه احداث یا خرید امکانات موردنیاز رده های پایگاه های مقاومت، پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف ویا به یکی از رده های ذیل تحویل وگواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج وپاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتنداز:
الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات، شهرها وروستاها، شرکت ها وکارخانه ها، ادارات، مدارس ومراکز آموزش عالی تشکیل می گردند.
ب- کانون های فرهنگی – ورزشی مساجد.
پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند (الف) این ماده را عهده دار هستند.
ت- مراکز مقاومت بسیج محلات واقشار وصنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند.
ث- کانون های فرهنگی – ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند ویا وجود دارند.
ج- مراکز اردویی، آموزشی وفرهنگی بسیج که در شهرها واستان ها وجود دارند یا تشکیل می گردند.
چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
تبصره – ایـن کـمـک هـا و هـزیـنـه ها ویــژه رده هــای مـقـاومت بسیـج و پـاسـگاه هـا وکـلانتری هـای نیــروی انـتـظـامـی مـی باشد و نمی توان آن را در سـتاد مـناطق و نواحی و پادگان های آموزشی کـادر و وظیفه هزینه نمود.
ماده 3- مصادیق کمک ها وهزینه ها به شرح زیر تعیین می شود:
الف- بسیج:
1- وجوه نقدی.
2- کالا واجناس ومصالح ویا حواله های آن .
3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی، درمانی، فنی وتخصصی، رفاهی، ترابری، تأسیساتی و ساختمانی.
4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی.
5- سایر هدایا و نیاز مندی ها.
تبصره – لیست سایر کمک ها وهدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام ویک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی ودارایی ارسال می گردد.
ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی:
احداث بنا وواگذاری ساختمان، زمین وتجهیزات، وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری.
ماده 4- مصادیق و محل مصرف کمک ها به شرح زیر تعیین می شود:
الف- احداث، تکمیل، بازسازی وتعمیر ونگهداری ساختمان ها وتأسیسات رده ای مقاومت
ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده ها اعم از اداری، پشتیبانی، ترابری، مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی.
پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج.
ت- هزینه های ایجاد وتوسعه رده های مقاومت جدید.
ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط.
ج- هزینه تقویت وتوسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی.
ماده 5 - رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارائه نمایند.
ماده 6- نیروی مقاومت بسیج ونیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند ودر اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند.
تبصره 1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی ودارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود.
تبصره 2- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید.
 ماده 7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آئین نامه کلیه دستورالعمل های مورد نیاز را تهیه وبه رده های تابع ابلاغ نمایند.
 
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
 
 
 
رسید وجوه نقدی وغیر نقدی
((مشارکت افراد خیر در تأمین منابع مالی ارتش 20 میلیونی))
 
   باستناد بند الف ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 وآئین نامه اجرایی هیأت وزیران شماره 24844/ت 24469هـ مورخ 27/5/80 مبلغ به عدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ریال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به حروف ــــــــــــــــــــــــــــــ نقدی / غیر نقدی از موسسه /آقا/خانم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دریافت گردید.     
                                                                                                         
امضاء ومهر:
 
ملاحظات :
شخص پرداخت کننده / اهداء کننده در صورت نیاز می تواند با ارائه این قبض به وزارت امور اقتصادی و دارایی وجه پرداختی را باستناد ماده قانونی مذکور جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
 
 
نسخه اول: پرداخت کننده
 
 
                                                                                                                                     
                                            
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می...
 

ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ ...
 سابر قوانین...

تاریخ سند: 1380/05/27
شماره سند: 24844/ت 24469هـ
وضعیت سند: -
امضا کننده: مدیر کل فنی مالیاتی (سید علی رضا سجادی)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 *1% فروش شرکتهای دارویی موضوع بند الف ماده 5 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
 *آیین نامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 76
 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 175 برنامه سوم موضوع کمک به ارتش 20 میلیونی
 آئین نامه اجرایی ماده 169 برنامه سوم توسعه اقتصادی در خصوص هزینه های مربوط به اماکن ورزشی که جز هزینه های قبول است
 احداث مسجد در شهرهای جدید به عنوان هزینه قابل قبول
 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
 اصلاحیه بندهای (2) و(3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
حوزه مالیاتی ارث- شمال تهران
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی