ایین نامه: 33219/ت 27260 هـ
چاپ مطلب

آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380

شماره ابلاغ : 33219/ت 27260هـ

شماره انتشار : 16784

تاریخ ابلاغ: 1381/07/10

تاریخ روزنامه رسمی : 1381/07/20

تصویب نامه هیات وزیران

باسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش ‌ـ‌ و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری

 

 

و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌ـ‌ سازمان تربیت بدنی ‌ـ‌ سازمان بهزیستی کشور

 

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 1381/07/03 بنا به پیشنهاد شماره 37316مورخ 1381/06/31 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 1380- ‌، آیین‌ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌ـ‌ مصوب 1380-

ماده 1‌ـ‌ درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از و‌زارتخانه ذی ربط می ‌باشد.[1]

تبصره 1‌ـ‌ درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت ‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می ‌باشد.

تبصره 2‌ـ‌ درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دو‌ره ‌های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می ‌شود و از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد

تبصره 3 - مدارس : واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند .

تبصره 4 - منظور از موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی موسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند .

تبصره 5 - منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، آموزش داده می شود[2].

ماده 2ـ‌ درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پرو‌انه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط ، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است.

هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت ‌های مغایر با پرو‌انه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره - درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود .[3]

ماده 3‌ـ‌ درآمد باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان[4] حاصل از فعالیت‌های منحصرا و‌رزشی از پرداخت مالیات معاف است.

منظور از فعالیت‌های و‌رزشی، آن نوع فعالیت و رشته و‌رزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و موسسات و‌رزشی انجام می‌پذیرد.

تبصره 1 - درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و موسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا موسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی ، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد . سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و موسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند .

تبصره 2 - کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است .

محمدرضا عارف

معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور 

آیین نامه اجرایی ماده ( 134 ) اصلاحی قانون ما[1] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691هـ مورخ 1393/08/18 در ماده (1) عبارت «مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها ،» قبل از عبارت «مدارس ابتدایی» و حرف «و» بعد از عبارت «فنی و حرفه ای» اضافه و عبارت «غیرانتفاعی/ غیردولتی» جایگزین عبارت «غیرانتفاعی» و دو تبصره به عنوان تبصره های (3) و (4) به ماده مذکور اضافه شد، همچنین به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725هـ مورخ 1394/11/21، در ماده (1) عبارت « و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور » پس از عبارت « فنی و حرفه ای » اضافه شد.

[2] . به موجب تصویب نامه شماره 154888/ت52725هـ مورخ 1394/11/21، تبصره 5 به ماده 1 الحاق گردید.

[3] . به موجب بند 1 تصویب نامه شماره 97440/ت50691هـ مورخ 1393/08/18، یک تبصره به ماده 2 الحاق شد.

[4] . به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 97440/ت50691هـ مورخ 1393/08/18، در ماده (3) عبارت « وزارت ورزش وجوانان » جایگزین عبارت«سازمان تربیت بدنی » و دو تبصره به عنوان  تبصره های (1) و (2) به ماده مذکور اضافه و تبصره قبلی حذف گردید.

متن تبصره قبلی ماده 3:

« تبصره ‌ـ‌ درآمد حاصل از فعالیت‌ های اقتصادی و سایر فعالیت‌ ها یا رشته ‌های و‌رزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فرو‌ش دارایی ‌ها ، کمک‌ ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.»

 


مواد قانونی وابسته
 
ماده 134- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و...

تاریخ سند: 1381/01/10
شماره سند: 33219/ت 27260 هـ
کد سند: م/134/1381/
وضعیت سند: معتبر
امضا کننده: معاون اول رئیس جمهور (محمد رضا عارف)

بازگشت به ماده قانونی
  

سایر ایین نامه ها
 آیین نامه اجرایی ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380
سایر اسناد مرتبط
  
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی